Strategia podatkowa

I. Podstawa prawna

Niniejsza Informacja o realizacji strategii podatkowej (dalej: Informacja) została przygotowana i podana do publicznej wiadomości zgodnie
z obowiązkiem wynikającym z art. 27c w związku z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800; dalej: ustawa o CIT).

AB Bechcicki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: Spółka, AB Bechcicki) jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, o obrotach przekraczających równowartość 50 mln EUR osiągniętych w roku podatkowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.
jest zobowiązana do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

W myśl art. 27c ust. 4 ustawy o CIT Informacja została opublikowana na stronie internetowej Spółki, pod adresem:
https://bechcicki.pl/strategia-podatkowa/

II. Informacje o spółce

AB Bechcicki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres siedziby:
ul. Opolska 182, 52-014 Wrocław

Numery identyfikacyjne:
NIP: 8862035526
REGON: 890558017
KRS: 0000137359

Strona internetowa:
https://bechcicki.pl

AB Bechcicki to sieć 20 hurtowni i marketów budowlanych działających na terenie następujących województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, podkarpackiego, mazowieckiego
i lubelskiego.

Podstawowy asortyment towarów oferowanych przez spółkę to: farby, lakiery, chemia budowlana oraz materiały ogólnobudowlane.

Polityka rozwoju spółki zmierza do stworzenia sieci sprzedaży hurtowej oraz sieci składów materiałów budowlanych AB RENOWA, zlokalizowanych na terenie całej Polski, za pomocą których spółka utrzymałaby pozycję wiodącego dystrybutora farb, lakierów, materiałów budowlanych i wykończeniowych dla klientów hurtowych oraz dla usługowych firm wykonawczych i remontowych.

Oprócz szerokiego asortymentu towarów spółka oferuje dla klienta indywidualnego pomoc merytoryczną w zakresie doboru materiałów,
a także szkolenia w zakresie ich zastosowania prowadzone dla mniejszych hurtowni, wykonawców a także współpracujących sklepów.
Działania te są prowadzone poprzez dobór pracowników o wysokich kwalifikacjach, a także poprzez stworzenie sieci przedstawicieli handlowych.

III. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie (art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT).

Spółka zarządza wykonywaniem obowiązków podatkowych zarówno zasobami własnymi – AB Bechcicki prowadzi wewnętrzną księgowość
– jak i przy wsparciu podmiotów zewnętrznych zapewniających profesjonalne usługi doradztwa podatkowego.

W AB Bechcicki istnieje świadomość, że opłacanie podatków w wysokości wynikającej z treści ustaw podatkowych należy do jej podstawowych obowiązków. Spółka systematycznie identyfikuje główne obszary ryzyka podatkowego i tym obszarom poświęca szczególną uwagę. Zabezpieczeniem przed tym ryzykiem jest m.in. prowadzona w Spółce polityka szkoleniowa oraz stosowanie wewnętrznych niesformalizowanych, jak i formalnych procedur kontrolnych i organizacyjnych (w postaci różnych aktów wewnętrznych – tj. regulaminów, instrukcji, zarządzeń) dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

 • Procedura z zakresu schematów podatkowych;
 • Procedura należytej staranności w VAT;
 • Instrukcja do wysłania faktur elektronicznych;
 • Instrukcja sprzedaży unijnej;
 • Instrukcja TAX FREE;
 • Instrukcja wniosku o nowego dostawcę;
 • Procedura gospodarki magazynowej;
 • Procedura w zakresie handlu;
 • Procedura oceny ryzyka i Windykacji;
 • Procedura inwentaryzacyjna;

Procedury i procesy funkcjonujące i stosowane przez AB Bechcicki wpływają bezpośrednio na kwestie podatkowe – wypracowane standardy dotyczą każdego etapu prowadzonej działalności, począwszy od nawiązywania współpracy z kontrahentami, obiegu dokumentów, akceptacji
wydatków, wystawiania faktur aż do sporządzania deklaracji, płatności należności podatkowych i kontaktu z organami skarbowymi w przypadku weryfikacji rozliczeń Spółki.

AB Bechcicki, mając na uwadze złożoność regulacji prawa podatkowego, w szczególności częstotliwość zmian przepisów i ich interpretacji,
uznaje element ryzyka podatkowego pojawiającego się w ramach prowadzonej działalności za bardzo istotny. Strategia zarządzania podatkowego stosowana przez Spółkę zmierza w kierunku minimalizowania ewentualnego ryzyka podatkowego.

Spółka systematycznie weryfikuje prawidłowość swoich rozliczeń podatkowych. Ewentualne wątpliwości związane z kwestiami podatkowymi rozstrzygane są z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności
– tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione w sposób rzetelny i prawidłowy.

W przypadku, w którym AB Bechcicki zidentyfikuje, że nie jest możliwe jednoznaczne określenie skutków podatkowych określonego zdarzenia gospodarczego rozważane są argumenty za każdym z możliwych sposobów interpretacji przepisów i wybrane to podejście, za którym przemawia więcej przesłanek merytorycznych.

Spółka aktywnie współpracuje z organami podatkowymi w przypadku jakiejkolwiek formy weryfikacji jej rozliczeń podatkowych.

IV. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (art.
27c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT)

AB Bechcicki w 2020 r. nie podejmowała żadnych formalnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

V. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej,
z podziałem na podatki, których dotyczą (art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT).

Spółka w 2020 roku zrealizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy. Wszystkie deklaracje podatkowe dotyczące rozliczeń podatkowych za 2020 r. zostały złożone, a wynikające z nich zobowiązania podatkowe zostały uregulowane.

Spółka w 2020 roku nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnych schematów podatkowych.

VI. Transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki,
w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej (art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT).

Suma bilansowa Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 150.072.334,48 zł. Transakcje z podmiotami powiązanymi przekroczyły
łącznie 5% sumy bilansowej aktywów.

W 2020 r. AB Bechcicki zawierała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi:

 • zakup towarów,
 • sprzedaż towarów,
 • zakup usług najmu,
 • zaciągnięcie pożyczki.

VII. Planowane lub podejmowane przez podatnika działaniach restrukturyzacyjne mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 (z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT).

W 2020 roku AB Bechcicki nie planowała i nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

VIII. Wnioski o wydanie: a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa
w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 27c ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT).

W 2020 r. AB Bechcicki nie składała wniosków o wydanie ogólnej i indywidualnej interpretacji podatkowej oraz wniosków o uzyskanie wiążącej informacji akcyzowej i wiążącej informacji stawkowej.

IX. Dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym
na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej (art. 27c ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT ).

W 2020 r. AB Bechcicki nie dokonywała rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę w krajach lub terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.